• Eigen technische dienst
  • Persoonlijk advies
  • Gratis uw oude apparaat retour
  • Gratis installatie van vrijstaande apparatuur in ons postcodegebied
  • Eigen installateurs

Algemene Voorwaarden

Ad Kokx Witgoed v.o.f

Levering- en betalingsvoorwaarden

Eersel 1 april 2007

Defenities
  • Ad Kokx Witgoed v.o.f. als verkoper / leverancier van zaken en diensten wordt hierna aangeduid als "de verkoper".
  • De cliënt, de koper / opdrachtgever, wordt hierna aangeduid als "de koper".
  • De importeur / fabrikant van de zaak wordt hierna aangeduid als "de importeur".

1. Aanbiedingen
Aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend en binden de verkoper niet. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de verkoper de bestelling/opdracht van de koper bevestigt of uitvoert.

2. Levering
Leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven en gelden slechts als vermoedelijke leveringstermijnen. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn dient de koper de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. Indien de verkoper 1 maand na deze ingebrekestelling de desbetreffende zaak of dienst nog niet heeft geleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de verkoper.

Aflevering geschiedt ter plaatse waar de verkoper zijn bedrijf uitoefent door de mededeling van de verkoper aan de koper dat hij de zaak voor de koper ter beschikking houdt.

3. Prijzen
De prijzen zijn inclusief BTW, inclusief verpakking, tenzij bijzondere verpakking nodig is, en exclusief verwijderingsbijdrage, exclusief bezorgkosten en/of de kosten van eventueel bijkomende aansluitingswerkzaamheden.
Wijzigingen in belastingen, rechten en accijnzen worden doorberekend aan de koper.

4. Onderzoeksplicht van de koper
De koper dient op het moment van het in ontvangst nemen van de zaak de verpakking te controleren. Eventuele gebreken dient hij meteen te melden aan de verkoper.
De koper dient onmiddellijk na ontvangst de geleverde zaak of dienst op haar deugdelijkheid te onderzoeken. In geval van zichtbare gebreken dienen de klachten schriftelijk, gemotiveerd te worden ingediend bij de verkoper binnen 5 dagen na de aflevering. In geval van niet zichtbare gebreken dienen de klachten schriftelijk, gemotiveerd te worden ingediend bij de verkoper binnen bekwame tijd, in ieder geval binnen 5 dagen, nadat de koper deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.
Bij niet naleving van de onderzoeks- en meldingsplicht vervallen de rechten van de koper.

5. Aansprakelijkheid van de verkoper
De koper dient zich te houden aan de meegeleverde gebruiksaanwijzing. Voor zover schade het gevolg is van een handelen of nalaten van de koper in strijd met de gebruiksaanwijzing is de verkoper daarvoor niet aansprakelijk.

Indien en voor zover zaken met een fabrieksgarantie worden geleverd vervalt de aansprakelijkheid van de verkoper. De verkoper is in dat geval ook niet verplicht de zaak in reparatie te nemen. De verkoper zal de koper behulpzaam zijn bij het indienen van een klacht bij de importeur.

Indien de koper door een gebrek in de geleverde zaak schade lijdt aan andere zaken of personen of in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, is de verkoper voor deze schade niet aansprakelijk, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van de verkoper of diens leidinggevende ondergeschikten.

Indien een zaak die geleverd werd in het kader van een bijzondere aanbieding/actie niet voldoet en de koper in beginsel recht heeft op vervanging is de koper verplicht, bij niet voorhanden zijn van een gelijksoortige, gelijk geprijsde zaak, een gelijkwaardige zaak te accepteren en het prijsverschil bij te betalen.

De verkoper is niet aansprakelijk voor schade van de koper die het gevolg is van een wijziging van de netspanning, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de verkoper of diens leidinggevende ondergeschikten.

De verkoper is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van bliksem, water of vocht. De verkoper is in dat geval ook niet verplicht de zaak in reparatie te nemen.

Voor zover de verkoper aansprakelijk is voor schade van de koper is zijn aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van geleverde zaak.

6. Betaling
Betaling geschiedt contant bij aflevering.

Indien de betaling niet plaatsvindt bij aflevering geldt een betalingstermijn van 14 dagen na datum factuur.

Deze termijn geldt als een fatale termijn. Bij overschrijding is de koper de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt.

Indien de koper na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, is de verkoper bevoegd dit bedrag met de incassokosten te verhogen.

Deze incassokosten omvatten zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die de verkoper in rekening worden gebracht door advocaten, deurwaarders en ieder ander van wie hij zich bedient bij de inning van zijn vordering buiten rechte.

De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,- . Onder gerechtelijke kosten wordt verstaan alle proceskosten, ook die de kostenveroordeling door de rechter overschrijden.

7. Eigendomsvoorbehoud
De verkoper blijft eigenaar van de afgeleverde zaak, zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting uit hoofde van enige overeenkomst met de verkoper tot levering van zaken of diensten, met inbegrip van hetgeen de koper in verband met het tekort schieten in de nakoming van deze overeenkomsten verschuldigd is.

De verkoper is bevoegd de zaken, zonder ingebrekestelling, bij overschrijding van de betalingstermijn op te vorderen. De koper is verplicht de zaken op eerste vordering van de verkoper onverwijld aan de verkoper terug te geven: de kosten van teruggeven zijn voor rekening van de koper. De koper stelt de verkoper op diens eerste verzoek in de gelegenheid de zaken bij de koper op te halen.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op overeenkomsten van partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd.


Ad Kokx Witgoed v.o.f

Reparatievoorwaarden

Eersel 1 april 2007

Defenities
  • Ad Kokx Witgoed v.o.f. wordt hierna aangeduid als "de reparateur".
  • De cliënt/opdrachtgever wordt hierna aangeduid als "de Cliënt".

1. Inhoud reparatie
Bij reparatie wordt uitgegaan van de klachten die op de afgiftebon zijn omschreven. Indien geen (duidelijke) omschrijving aanwezig is, worden de door de reparateur geconstateerde gebreken hersteld.
Van de cliënt ontvangen zaken blijven voor diens risico.

2. Prijs
De prijs van de reparatie wordt vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijdkosten, de haal- en terugbrengkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden, inclusief BTW. 3. Geschatte kosten en de duur van de reparatie
Op verzoek van de cliënt geeft de reparateur boven een afgesproken bedrag een prijsopgave. Tevens doet de reparateur opgaaf van de verwachte duur van de reparatie. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij partijen uitdrukkelijk een vaste prijs en/of termijn overeenkomen.

a) Als bij onderzoek blijkt dat de prijs (meer dan) 20% hoger zal zijn dan de bij benadering opgegeven prijs, wordt aan de cliënt gevraagd of hij de zaak voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt reparatie pas plaats na toestemming van de cliënt.

b) De cliënt kan ook afzien van verdere dienstverlening door de reparateur en betaalt in dat geval de onderzoeks- en materiaalkosten.

c) Bij (dreigende) overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn stelt de reparateur de cliënt hiervan op de hoogte, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering.

d) Indien de cliënt een vervangende zaak accepteert van de reparateur, betaalt hij de (bij benadering) opgegeven reparatiekosten bij het in ontvangst nemen van de vervangende zaak. Daarnaast heeft de reparateur het recht van de cliënt een waarborgsom te vragen van € 100,-.Voor een ter beschikking gestelde vervangende zaak zal een aparte overeenkomst gelden tussen partijen.

4.Reparatierapport
Na de reparatie ontvangt de cliënt een inhoudende een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en de vervangen onderdelen. Tevens geeft de reparateur aan de cliënt een gespecificeerde nota.

5. Bliksem-, water- of vochtschade
Ten aanzien van zaken met bliksem-, water- of vochtschade is de reparateur niet verplicht tot schoonmaak, onderhoud of reparatie.

6. Herhaalde klacht
Bij opnieuw optreden van hetzelfde gebrek binnen 3 maanden na afgifte aan de cliënt van de gerepareerde zaak, doet de reparateur bij benadering een opgaaf van de prijs en de duur van de nieuwe reparatie.

a) Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen de onderdelen die bij de voorafgaande reparatie niet zijn vervangen, in rekening gebracht.

b) Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de voorafgaande reparatie, worden de volledige kosten van de reparatie in rekening gebracht.

7. Betaling
De cliënt is verplicht contant te betalen en of met een eenmalige machtiging op het moment dat de gerepareerde zaak hem ter beschikking wordt gesteld.

8. Retentierecht
De reparateur heeft het recht de gerepareerde zaak onder zich te houden totdat de cliënt de kosten van de werkzaamheden en de daarmee gemoeide andere kosten geheel heeft voldaan aan de reparateur.

9. Verkoop
Indien 2 maal aan de cliënt door de reparateur schriftelijk is meegedeeld dat de zaak gereed is en de cliënt gedurende een periode van 3 maanden heeft nagelaten de zaak op te halen bij de reparateur, is de reparateur bevoegd de zaak te verkopen; hij zal de verkoopprijs restitueren aan de cliënt na aftrek van het factuurbedrag en de op de verkoop vallende kosten.

Indien in het bovengenoemde geval de reparateur aan de cliënt een vervangende zaak ter beschikking heeft gesteld en de cliënt laat na deze te restitueren aan de reparateur, heeft de reparateur recht op de volledige opbrengst van de verkoop van de gerepareerde zaak en vervalt de waarborgsom aan de reparateur, onverminderd het recht van de reparateur op restitutie van de ter vervanging gegeven zaak.